Voorwaarden Marc Web Services

(hierna te noemen MWS)

Deze voorwaarden regelen de betrekkingen tussen "MWS" en "De Afnemer"

 1. MWS zal zorg dragen voor de aanwezigheid van Afnemer op het internet d.m.v. op het Internet geïntegreerde servers. De Afnemer wenst zich hierop aan te sluiten voor de duur van deze overeenkomst. De site zal onder http://www.sitenaam.xx bereikbaar zijn.
 2. De overeenkomst is aangegaan voor pakket XXXX voor de genoemde duur en staat ter beschikking aan De Afnemer.
 3. Deze overeenkomst is niet overdraagbaar. De Afnemer is verantwoordelijk en is als zodanig gebonden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. FTP en MWS Control Panel faciliteiten behorende tot de gelijkheden in MWS pakketten en mogen alleen na schriftelijke toestemming van MWS aan derden worden toegestaan. Verstrekte wachtwoorden zijn bedoeld voor strikt persoonlijk gebruik.
 4. MWS servers mogen uitsluitend gebruikt worden voor uitingen binnen de wetten als uitgevaardigd door plaatselijke en landelijke overheden en daar waar van toepassing binnen de USA-wetgevingen. De Afnemer verklaart hierbij uitdrukkelijk dat MWS geen enkele aansprakelijkheid voor haar handelen op het internet draagt, waaronder begrepen claims, schades, gevolgschade, onrechtmatig handelen, wetsovertredingen, hoe ook genaamd.
 5. MWS zal al het mogelijke wat in haar vermogen ligt doen, om een snelle verbinding van de website van De Afnemer te waarborgen. MWS is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade die het gevolg is van overmacht. Onbereikbaarheid van de servers ten gevolge van stroomuitval, stroomstoring of mechanisch defect, alsmede van onderhoud aan apparatuur en/of software wordt als zodanig aangemerkt. De eventuele aansprakelijkheid van MWS is beperkt tot maximaal de hoogte van het te factureren bedrag aan de afnemer. Tevens is MWS niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de software of hardware van de afnemer.
 6. De Afnemer kan vrijelijk over zijn informatie-data beschikken. Dit sluit iedere aansprakelijkheid voor MWS op het aanbod van De Afnemer nadrukkelijk uit. Pornografisch en/of obsceen materiaal is niet toegestaan. "Spammen", zijnde het massaal, eenvormig per email verspreiden van boodschappen kan tot onmiddellijke afsluiting van Afnemer's aanwezigheid op MWS servers leiden. Overigens is elke poging schade toe te brengen aan MWS hardware en/of software uitdrukkelijk verboden en kan naast een onmiddellijke afsluiting leiden tot verhaalprocedures wegens (gevolg)schades.
 7. MWS zal de door De Afnemer gewenste domeinnaam administratief ten behoeve van hem aanvragen en is niet aansprakelijk voor welke (gevolg)schade die enige derde geleden heeft wegens overtreding van diens rechten door dit handelen van De Afnemer.
 8. De contractduur is overeenkomstig het genoemde tijdvak in de factuur. Over het algemeen is dit 1 jaar. Na verstrijken van deze termijn wordt het abonnement omgezet in een contract voor onbepaalde tijd en is het abonnement opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. De facturen worden echter wel jaarlijks verstuurd en over een periode van 1 jaar berekend. Bij opzegging dient De Afnemer zo vroegtijdig mogelijk aan MWS een schriftelijke opzegging te doen toekomen, echter uiterlijk 1 maand voor afloop van het tijdvak van de lopende overeenkomst. Bij opzegging gedurende het lopende jaar (behalve tijdens het eerste jaar) wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort aan Afnemer. Dit geldt niet voor bedragen t.b.v. domeinregistraties daar deze altijd voor een volledig jaar verschuldigd zijn. De Afnemer dient alle facturen van MWS binnen de betalingstermijn te voldoen.
 9. Voor overschrijding van de toegestane hoeveelheid dataverkeer kan maandelijks, achteraf een bedrag in rekening gebracht worden dat overeen komt met de extra gebruikte MB's tegen het op dat moment door MWS gehanteerde tarief. Niet verbruikt dataverkeer is niet overdraagbaar naar de volgende maand. Gebruik van extra schijfruimte kan maandelijks, achteraf in rekening gebracht worden over de extra gebruikte MB's tegen het op dat moment door MWS gehanteerde tarief. Het niet of niet tijdig voldoen van tussentijdse facturen kan tot afsluiting leiden.
 10. Alle tarieven worden verhoogd met het geldende hoge BTW-tarief.
 11. MWS behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De Afnemer heeft evenwel gedurende 30 dagen na mededeling van wijzigingen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beƫindigen, zulks tegen terugbetaling van reeds aan MWS vooruitbetaalde bedragen.
 12. Dit contract regelt de gehele overeenkomst tussen MWS en De Afnemer en is een weerslag van alle afspraken die beide partijen schriftelijk en mondeling hebben gemaakt. Indien een of meerdere onderdelen van deze overeenkomst door enige rechtsplegende instantie ongeldig wordt verklaard, zullen de overige onderdelen volledig rechtsgeldig blijven.
 13. Op deze overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortkomende, hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook zullen worden onderworpen aan de bevoegde Rechter in het Arrondissement Arnhem.